Make your own free website on Tripod.com

 

Този уеб-сайт е свързан с преподаването на курс за културата и социалния живот на ромите. Моделът на курса е създаден, за да бъде включен в учебния план на катедра История и теория на културата при СУ "Св. Климент Охридски". Въпреки това първоначално е реализиран в департамент Антропология на Нов Български Университет (2002-2009 г.) и във факултета по педагогика на ЮЗУ "Неофит Рилски" (2007). От зимния семестър на учебната 2009/10 курсът се преподава в СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

Основният стремеж на курса е да предостави на студентите по Културология адекватно и релевантно знание относно ромската култура и социална организация в ситуация „тук и сега”. Поради специфичния си предмет, курсът има интердисциплинарен характер. Курсът се стреми да запълни съществуваща празнина в българското университетско образование, свързана с недостатъчното присъствие на академичен дискурс върху социалните специфики на едно от най-големите и динамични етнически малцинства в България. Курсът предлага както запознаване с основните теории по отношение на ромите и сходните им социални групи, така и данни от поредица качествени и количествени изследвания.