Make your own free website on Tripod.com

 Разяснения относно компонентите на оценката


Портфолио

  

Портфолиото представлява сбор от визуални материали – снимки, изрезки, картички, артефакти и т.н. и кратки есета (250-500 думи), които ги коментират. Портфолиото се попълва всяка седмица с материал, който съответства на конкретния тематичен план. Отделните материали биват обсъждани в семинарен вид преди или след съответната лекция. Самото портфолио може да бъде оформено произволно – според вкуса на своя автор. Допустими са формати от типа „ДЕЛО” използвани в правната система до типа „лексикон”, използвани като игра от децата в училищна възраст.

  

Активното участие в тези семинарни обсъждания ще бъде поощрявано допълнително. В някои случаи семинарното занятие може да е свързано с коментирането на кратък текст, раздаден предварително от преподавателя.

 

 Междинен и финален тест

 

 Писменият изпит ще представлява тест със затворени отговори, който гарантира на преподавателя, че студентите са запознати с основния материал на учебния курс в приемлива степен. Тестът служи, за да редуцира ефекта от повърхностното отношение към курса, което портфолиото не позволява да бъде уловено. Студентите трябва да покрият минимум 50% от въпросите, за да положат изпита успешно. Оценките се разпределят както следва:

 

 • 50-59% - среден 3

   

 • 60-65% - добър 3.5

   

 • 66-72% - добър 4

   

 • 73-79% - мн. добър 4.5

   

 • 80-86% - мн. добър 5

   

 • 87-94% - отличен 5.5

   

 • 95-100% - отличен 6

   

 Курсова работа

 Курсовата работа трябва да се базира върху прецедентно изследване (case study), проведено от студента. За целта ще е необходимо реализирането на поне едно дълбочинно/биографично интервю или някакъв друг аспект от качествената методология – ментални карти, генеалогии, включено наблюдение. Курсовата работа трябва да съдържа всички елементи на научен труд:    

 - изследователски въпрос, 

 - хипотези, 

 - методология на изследване, 

 - описание на теренната работа, 

 - резултати, 

 - библиографска справка. 

 

Очакван обем на курсовата работа: 7-25 страници

 

ВАЖНО: Избраната тема и планираните методи, очакваните резултати и кратка предварителна библиография трябва да бъдат представени до 05.05.2015 г. под формата на мини-проект (1-2 стр.)! 

  

Критерии за оценка на курсовите работи:

 

Отличен 6

Добро познаване не само на материала от учебния курс, но и на допълнителна литература по темата. Умение да се разглеждат в критически и сравнителен план изследваните феномени, чрез адекватни хипотези и методи на изследване

Много добър 5
Добро познаване на материала и основната литература. Умение да се описват и  сравняват изследваните феномени, чрез адекватни хипотези и добра документация на изследването

Добър 4
Познаване на материала, но недобра запознатост със задължителната основна литература. Умение да се описват изследваните феномени, чрез адекватни хипотези и добра документация на изследването

Среден 3
Фрагментарни познания на материала. Липса или неадекватност на някои от елементите на изследването

Слаб 2
Непознаване на материала. Значителни липси или неадекватност при повечето от елементите на изследването

 

ВНИМАНИЕ: Установените случаи на плагиатство няма да бъдат допускани до изпит, а съответните студенти няма да получат кредити от този курс!